Avatar Sri Swami Vishwananda u Hrvatskoj – Rijeka 12. 12. 2017.

Kao dječak često sam čuvao ovce na širokim i dugim pašnjacima Slavonije. Ostajao bih sa svojim stadom sve do zalaska sunca i radovao se doživljaju zvjezdanog neba. Uvijek su me fascinirali svemir i zvjezdano nebo. Podizao bih glavu prema zvijezdama i dozivao Stvoritelja u kojeg sam duboko vjerovao i kojem sam želio služiti. Čeznuo sam doživjeti ga i jednom k Njemu doći. Vjera mog djetinjstva odvela me je na studij teologije. Teologije kršćanskih crkava posve su zanemarile proučavanje ozbiljne duhovne znanosti. Institucionaliziranim crkvama je nepoznato veliko znanje, koje duhovni svijet objavljuje danas. Njima su nepoznati veliki duhovni učitelji, koji ne govore samo o velikim životnim idealima, nego također poznaju put do ostvarenja tih ideala. Stoga, unatoč studija teologije, osjećao sam se nezadovoljan sa stečenim istinama i tek kao početnik na putu daljnjeg traženja istine. Crkve vjeruju samo u Boga, koji se objavljivao u dalekoj prošlosti. Oni vjeruju da je Bog već davno rekao sve što je imao reći i On se danas nikome više ne objavljuje. Zaglavljene u točkovima preživjelih dogmi crkve su postale „religije mrtvog Boga.“ Crkve ne poznaju i ne priznaju postojanje živog Boga, koji također i danas objavljuje genijalnu duhovnu znanost preko danas prisutnih glasnika, koji, svojim stupnjem prosvjetljenja i posvećenja i danas reprezentiraju prisutnog živog Boga među nama.

U mojoj čežnji za istinom i bogoiskustvom doveden sam do velikih duhovnih učitelja i duhovnih škola. Doznao sam za brojne, danas prisutne, avatare, koji su inkarnacije samog Boga i koji svojim stupnjem posvećenja i prosvjetljenja reprezentiraju istinite božanske osobine. Upoznao sam Yoganandu, doživio velikog Sai Babu, upoznao Babajija – živog Krista moderne Indije.

S velikom sam radošću doznao da danas u Njemačkoj živi Avatar i veliki duhovni učitelj Sri Swami Vishwananda. Stotine, koji dolaze, u Njegov duhovni centar, vraćaju se s uvjerenjem i iskustvom da su upoznali bogoliko biće, koje svojim znanjem prosvjetljuje i sa snagom svoga blagoslova posvećuje ljude.

Doznao sam da ovaj Avatar dolazi u Hrvatsku – Split i Rijeku. Nabavio sam neke Njegove knjige, promatram ga na mnogim fotografijama i intenzivno sam se pripremao za Njegov dolazak.

Kontaktirajući s Njim preko mnogih fotografija bilo mi je ispočetka neobično što se mnogo smije. Iako sam Njegov osmijeh brzo doživio kao božanski poljubac i blagoslov, ali mi je bilo strano promatrati Boga, koji se mnogo smije. Nikada nisam vidio sliku Isusa, gdje se smije. No, sve će te predrasude biti rastopljene prilikom darshana u Rijeci. Priznajem, da ovi kontakti s Njim, preko knjiga i fotografija, još nisu zahvatili dubinu moje duše.

Došao je dan Njegovog dolaska u Rijeku. Već rano sam stigao u veliku dvoranu i znatiželjno očekivao Njegovu pojavu. Evo ga! Popeo se na svoje prijestolje. Već u prvom pogledu u meni se dogodilo nešto nevjerojatno. Odmah sam ustanovio da nikada nisam vidio tako sadržajno i smireno lice. Promatrao sam mirnoću i zračenje Njegovog bogolikog lica i u dubini duše rekao: „Ovo je Bog!“ Da, ja sam u Njemu već u tom trenutku prepoznao Boga! Za mene je već odavno odlučno kakav dojam ostavlja netko kad šuti, a ne samo kad govori. Slijedio je Njegov govor i Njegovo darovito pjevanje. Ono, što se je događalo u mojoj duši neusporedivo je sa svim prethodnim doživljajima pri susretu mnogih učitelja. Dočekao sam trenutak da se svrstam u red za prijem Njegovog blagoslova i doživljaj darshana. Sa sklopljenim rukama i otvorene duše stigao sam pred Njegovo prijestolje. Stavio je svoju ruku na moju glavu. Gledali smo on moje, a ja Njegove oči. Bio sam pobožan kao dijete. No, to je jedna druga dimenzija pobožnosti i smirenosti. Cijelim svojim bićem osjećao sam energiju Njegova blagoslova i duboko u svojoj duši šaptao sam: “Ti si Bog! Ti si Bog!” Doživljaj darshana stvarno je doživljaj božanske prisutnosti!

Otišao sam na svoje mjesto, gdje sam uronjen u tišinu, još naknadno proživljavao eho svog duhovnog iskustva.

Pred sobom sam promatrao Njegove brojne učenike na čijim se licima primjećuju tragovi majstorovog posvećenja i prosvjetljenja. Oko 700 prisutnih svrstalo se u red, da dođu do Avatara i podmetnu svoje biće Njegovom blagoslovu. Na ekranu njihovih lica uočavam duboku smirenost, težnju njihovih duša i vjeru u snagu ovog blagoslova. Sve je ovo trajalo do kasno poslije pola noći.

Stalno sam promatrao Swamija Vishwanandu, dubinu Njegovog uma i širinu Njegove duše iz koje zrači aroma Njegove ljubavi. Iz dubine moje duše izronila je želja, da mi je ponoviti ovaj život i živjeti ga sasvim drugačije, nego sam ga živio do sada.

Još uvijek me fasciniraju lica duge povorke, koja koračaju susretu s Avatarom s uvjerenjem, kao i ja, da će doživjeti kontakt s Bogom. Kako je duboka čovjekova težnja za Bogom! Čovjekova duša naslućuje da je Bog njezino ishodište i da je povratak k Njemu čovjekova kozmička odrednica. Sada shvaćam misao Swamija Vishwanande kad kaže: „Čovjekova duša se ne zadovoljava s ničim što je manje od Boga.“

Kad sam se vratio kući nastavio sam čitati Njegove knjige. Kao svoj duhovni udžbenik uzeo sam knjigu „Just Love – Samo ljubav“. Pročitano znanje, po Njegovom savjetu, treba primijeniti sa meditacijom na kraju lekcije. To redovno obavljam i dnevno osjećam proširenje svijesti i uspon u osobnom posvećenju. S ovom knjigom doživio sam nešto neobično: U odnosu prema svim novim duhovnim učiteljima uvijek sam imao problem shvatiti Isusovo upozorenje: „Ja sam put, istina i život!“

Svi kršćani shvaćaju ovo upozorenje kao opomenu, da je čovjekovo spasenje vezano samo za Isusa iz Nazareta, a sve druge učitelje treba odbaciti kao nezakonite. Ta je Isusova izjava uvijek bila prisutna i u mojoj svijesti. Razmišljajući o tome i držeći spomenutu knjigu od Swamija Vishwanande, okrenem jednu stranicu i naiđem upravo Njegovo tumačenje o gore navedenim Isusovim izjavama. Shvatio sam da je moje mišljenje, kao i mišljenje svih crkvenih učitelja, rezultat nerazumijevanja Isusovih izjava. Veliki i prosvijetljeni Swami Vishwananda kaže:

„Isusovu poruku ne smijemo shvaćati s vanjske pozicije. Ona ne zahtijeva biti vezan na povijesnog Isusa Krista, nego zahtijeva da se Isus Krist treba roditi i uskrsnuti u nama samima. I samo preko toga Krista u nama mi se spašavamo i dolazimo k Ocu. I samo taj, u nama uskrsnuli, Krist može biti naš put, istina i život.“ Swami Vishwananda dalje poučava kako ćemo to Kristovo sjeme u nama razviti pjevanjem imena Božjeg. Upozorava na psalam 113., gdje David kaže: „Od izlaska do zalaska sunca slavit ću ime Gospodnje!“ I nadalje upućuje na apostola Pavla, koji kaže u svojoj poslanici: „Tko god nađe utočište u imenu Tvome, bit će spašen.“

Nakon 2000 godina istraživanja ove tekstove nisu razumjeli istraživači Biblije.

Često mi se događa, da slučajno otvorim upravo onu stranicu, u Njegovim knjigama, gdje dobijem traženi odgovor na moje pitanje. Nitko mi do sada nije s takvom jasnoćom protumačio pravo značenje pojma ljubavi. Od Njega sam naučio da “ljubav nije odnos, nego stanje ličnosti i aroma duše“, da ljubav nisu osjećaji, nego želja da drugi budu sretni. Ono što je temelj duhovne znanosti Swamija Vishwanande jest učenje da „treba biti zaljubljen u Boga, na Njega stalno misliti i slaviti Ga pjevanjem Njegova imena.” Onaj, tko je istinski zaljubljen u Boga ne zaljubljuje se i ne veže se ni na koga, jer je taj doživljaj ljubavi naš stvarni identitet. Swami Vishwananda uči da samo onaj, tko je shvatio da je Bog sve, a sve drugo da je ništa, taj je na putu, da bude prosvijetljen i posvećen.

Od djetinjstva tražio sam istinu i volio duhovnu znanost, ali je još uvijek postojao određeni interes i zanimanje za sportske rezultate, za društvene i političke informacije, za druženje i zajedničke gozbe, za kazalište i glazbene koncerte… Swami Vishwananda mi je sve to oduzeo. Sve mi je to postalo beznačajno i neinteresantno. Ono, što sve prethodno navedeno nadoknađuje i nadilazi jest ljubav prema Bogu i pjevanje Njegovog imena.

Razmišljam i pitam se, da li sam morao doživjeti 83. godinu života samo zato, da susretnem Swamija Vishwanandu i primim Njegov blagoslov, kako bi što uspješnije dokrajčio ovu inkarnaciju na Zemlji. On mi odgovara da ništa nije slučajno! A na pitanje, zašto ga nisam prije upoznao, kad sam u Njemačkoj živio blizu Njega, on mi odgovara, da još nisam bio spreman.

Neka moje svjedočanstvo bude pomoć onima, koji još uvijek traže i još nisu našli!

Klanjam Ti se i zahvaljujem Ti, Swami Vishwananda!

Brat Mato
E-mail: mihicmato@gmail.com

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

My experience of His personality and His blessing

Avatar Sri Swami Vishwananda in Croatia – Rijeka 12. 12. 2017.

As a small boy I used to herd sheep on vast, long pastures of Slavonija. I would stay with my herd until the sunset and was looking forward to a new experience of a starry sky. I was always fascinated by the universe and the stars in the sky. I would lift my head up to the stars, calling for the Creator in whom I deeply believed and whom I wanted to serve. I yearned of experiencing Him and once come to Him.

The faith of my childhood led me to the studies in theology. Theologies of Christian churches have completely neglected studying serious spiritual science. This knowledge is unknown to the institutionalized churches, which is nowadays being published by the world of spirituality. Big spiritual teachers, who don’t only talk about big ideals of life but also know the path to making them real, are unknown to them.

Therefore, despite studying theology, I felt dissatisfied with the acquired truths and was only a beginner on the path of further search for the Truth. Churches believe only in God, who has revealed Himself in ancient history. They believe that He has already said what He has to say, and that nowadays He is not revealing Himself to anybody. Stuck in the wheels of surviving church dogmas, the churches became “religions of the dead God.”

Churches don’t recognize, and don’t acknowledge, the existence of alive God, who also today announces ingenious spiritual science through His messengers present today, who, with their level of enlightenment and consecration also today represent the alive God among us.

In my yearning for the Truth and the experience of God, I was led to big spiritual teachers and schools of spirituality. I have found out about many avatars, who are present nowadays, who are incarnations of God Himself, and who with their level of enlightenment and consecration represent true divine attributes. I have met Yogananda, experienced the big Sai Baba, met Babaji – the living Christ of modern India.

With great joy I learned that an Avatar and a great spiritual teacher Sri Swami Vishwananda lives in Germany today. Hundreds, who go to His spiritual centre, come back with a conviction and experience that they med a God-like being, who enlightens people with a power of His knowledge, and consecrates them with a power of His blessing.

I have found out that this Avatar is coming to Croatia – to Split and Rijeka. I got some of His books, I look at Him on many photos, and I was intensely preparing myself for His coming.

Being in contact with Him through many photographs, in the beginning it was unusual to me how much He smiles. Although I soon experienced His smile as a divine touch and blessing, it was strange to see God who smiles a lot. I’ve never seen a picture of a smiling Jesus. But, all these prejudices melted away during the Darshan in Rijeka. I admit that these contacts with Him through books and photographs, have not yet affected the depths of my soul

The day of His arrival in Rijeka has come. I have come early to a big Darshan hall and curiously expected His appearance. Here He is! He has ascended on His throne. Already at a first glance something incredible happened inside myself. I have immediately pinned down that I have never seen such a content and calm face. I was observing the calmness and radiance of His God-like face and in the depth of my soul have said, ‘This is God!’ Yes, I have immediately, in that moment, recognized God in Him! To me it is clear from long time ago what impression someone leaves not only when they’re talking, but also when they are silent. What followed was His talk and His gifted singing.

That, what was happening in my soul is incomparable with all the other experiences in meeting many Masters. The moment came for me to get in line and receive His blessing and the experience of Darshan itself. With my hands folded and my soul opened, I came n front of His throne. He has put His hand on my head. We were looking at each other’s eyes. I was as pious as a child. But, that was one totally different dimension of piousness and calmness. With my whole being I was feeling the energy of His blessing, and deep in my soul was whispering, “You are God! You are God!’ An experience of Darshan is truly an experience of Divine presence!

I went back to my place where, immersed in silence, I was experiencing echoing of this spiritual experience.

I was observing His numerous disciples around me. On their faces one can see traces of the Master’s enlightenment and consecration. Around 700 present people have got in a queue so that they approach the Avatar and expose their own being to His blessing. On the screens of their faces I notice deep calmness, aspiration of their souls and faith in the power of this blessing. All this lasted till long after midnight.

I was constantly observing Swami Vishwananda, the depth of His mind and the width of His soul from which radiates the aroma of His Love. From the depth of my soul there has emerged a wish – if I could only repeat this life in order to live it completely differently from what I have lived it until now.

I am still fascinated by the faces in the long procession, which are walking towards their meeting with an Avatar with a conviction just like mine – that they will experience meeting God. How deep is man’s pursuit of God! Man’s soul senses that God is its origin, and that return to Him is man’s cosmic entry point. Now I realize the thought of Swami Vishwananda when He says, ‘Man’s soul isn’t satisfied with nothing less than God.’

 Upon returning home I continued reading His books. I took the book “Just Love” to be my spiritual textbook. The acquired knowledge, according to His advice, needs to be applied through meditation at the end of a lesson. I do that on a regular basis and each day I feel the expansion of consciousness and rise in personal consecration. Through this book I have experienced something unusual: in relation to all the new spiritual teachers, I have always had problem understanding Jesus’ reminder: ‘I am the Path, the Truth and Life!’

All the Christians take this reminder to be a warning – that men’s salvation is connected solely to Jesus of Nazareth, and all the other masters need to be disregarded as unlawful. That statement of Jesus has always been present in my consciousness. Pondering upon that, while holding the above mentioned book of Swami Vishwananda in my hands, I turn one page and find exactly His explanation of the stated Jesus’ sayings. I have realized that my opinion, as well as the opinions of all the church teachers, is the result of misunderstanding Jesus’ statements. Big and enlightened Swami Vishwananda says:

 ‘We shouldn’t look at Jesus’ message from an outside position. He doesn’t require from us to be attached to the historical figure of Jesus Christ, but demands that Jesus Christ needs to be reborn and resurrected inside of ourselves. And only through that Christ in us we save ourselves and come to the Father. And only that Christ, who is resurrected within ourselves, can be our Path, Truth and life.’ Swami Vishwananda goes on to teach that we will expand that seed of Christ within us by singing God’s Name. He points to Psalm 113, where David says, ‘From dawn till dusk I will praise God’s Name!’ And goes on to point to Paul the Apostle, who in his epistle says, ‘Whoever finds refuge in Thy Name will be saved.’

After 2000 years of research, the Bible researchers failed to understand these texts.

It often happens to me that I accidentally open the page in His books where I get the answer I’m looking for. Until now no one has with so much clarity explained to me the true meaning of the term ‘Love’. I’ve learned from Him that Love is not a relationship, but a state of personality and an aroma of the soul, that love are not feelings, but a wish for the others to be happy. That, which forms the basis of the spiritual science of Swami Vishwananda, is a teaching that it’s necessary to be in love with God, to think of Him all the time, and to praise Him by singing His Name. The one, who is truly in love with God doesn’t fall in love with anyone, and doesn’t attach to anyone, because that experience of Love is our true identity. Swami Vishwananda teaches that only the one, who has realized that God is everything, and everything else is nothing – that person is on the Path of being enlightened and consecrated.

Since my childhood I have searched for the Truth and loved spirituality, but there was still a certain interest for sport, social and political information, for associating with people and common feasts, for theatre and music concerts… Swami Vishwananda took it all away from me. All that became so meaningless and not interesting. The thing, which makes up for all the things stated above, as well as transcends it, is the Love for God and singing His Name.

I think about and wonder – did I have to live to be 83 years old just so that I can meet Swami Vishwananda and receive His blessing? So that I can with as much success end this incarnation on Earth? His answer is that nothing happens without a reason! And to my question why I haven’t met Him earlier while living in Germany in His vicinity, He answers that I was not ready yet.

Let my testimony be of help to those, who still search and haven’t yet found!

I bow down to You, and thank You, Swami Vishwananda!

Brother Mato
E-mail: mihicmato@gmail.com