Uzbuđen sam što najavljujem objavljivanje moje dugoočekivane knjige ‘My Journey: A Life Forged by Fire’ (Moje putovanje – život iskovan u plamenu). Ovo je vrhunac desetogodišnjeg napora da ispunim želje svog Gurujija koje su, usudio bih se dodati, više poput stroge naredbe nego samo jednostavna želja. Nisam mogao razumjeti Njegovu žurbu i snagu Njegovih riječi u to vrijeme, ali vjerujem da ćete vi, čitatelji, moći lako otkriti Njegovu namjeru nakon što pročitate ovu knjigu.

To nije bio lak zadatak, kao što je obično slučaj kada vam Guruji povjeri bilo kakav posao. Njegove lekcije nisu lagane, mnogo puta bolne (za povrijeđeni i ranjeni ponos i ego, naravno), ali one transformiraju život.

Podignut je veliki teret s mojih ramena. Želim zahvaliti svima koji su me poticali i podržavali u tom procesu. Ponekad su mala napomena ili znak zahvalnosti bili veliko gorivo koje je održavalo moju odlučnost. Neki od tih ljudi nisu ni svjesni koliko su na mene utjecale njihove dobre namjere i ljubazne riječi. Ne sumnjam da je to bila Gurujijeva milost koja je dolazila od njih. Blagoslovljeni su oni koje je On mogao upotrijebiti u tom procesu.

Bio je srpanj ove godine kada sam nudio molitve Gayatri Devi u našem mandiru u Shree Peetha Nilayi. Večernje molitve odvijale su se dolje u hramu. Nikoga nije bilo kad se Guruji prikrao i uhvatio me kako stojim ispred Gayatri Devi nudeći svoju zahvalnost i ljubav. Glas mu je zagrmio odostraga govoreći: „Što to radiš?“ Intuitivno sam osjetio, milisekunde prije nego što je otvorio ulazna vrata da bi to mogao biti On, ali odbacio sam intuitivni osjećaj i nastavio dalje. Bio sam ipak iznenađen kad sam pogledao iza svog lijevog ramena da ga vidim, ali brzo sam se pribrao. Nakon uobičajene razmjene nekoliko ljubaznih riječi sramežljivo sam u razgovoru ukazao na to da sam napokon dovršio zadatak koji je tražio da učinim prije desetak godina. Pretvarao se da ne zna o čemu govorim. Izvadio sam spis sa spiralno uvezanim rukopisom i predao ga Njemu. „Sviđa mi se naslov”, rekao je nakon kratke šutnje. Sjeli smo, a On je u tišini pročitao nekoliko stranica i prelistao ostatak knjige. Zatvorio je oči, podigao pogled i komentirao: „To je dobra knjiga”. Otišao je s rukopisom u rukama i ostavio me samog razmišljajući o Njegovim riječima. Više od riječi, osjećao sam snagu iza Njegovih riječi. Nekoliko dana kasnije Guruji me je ugledao i dok je prolazio pored mene napomenuo je iznenada: „To je vrlo dobra knjiga!“, a zatim je otišao bez riječi.

Kako sam super kritičan prema svemu što napišem i obično ne vidim u tome veliku vrijednost, trebam druge ljude koji bi nepristrano mogli dati svoju ocjenu. Nakon jednog mog bloga koji je podijeljen 66 puta, došlo mi je do mozga da mora biti nešto vrijedno u tome što pišem, inače svi ti ljudi to ne bi čitali, a kamoli dijelili taj esej na svojoj stranici. Podrazumijeva se da bi Gurujijeve riječi trebale biti dovoljne, ali to je dug proces od razumijevanja prirode Gurua i Njegovih riječi i njihove neposredne i bliske spoznaje. Moje samopoštovanje i samopouzdanje uglavnom nisu visoki. To je možda razlog da mi je dvaput morao reći da odobrava ovu knjigu.

Od srpnja, kada sam Gurujiju predstavio dovršen rukopis, pa sve do prosinca kada je knjiga ugledala svjetlo dana, bio je to dug i stresan proces za sve koji su bili uključeni u njega. Neki od njih ne bi bili sretni da javno spomenem njihova imena i stvarno se ustručavam da ih ne poslušam. Ali dao sam im riječ i suzdržat ću se od toga. Oni znaju tko su i dajem im moju duboku zahvalnost, ljubav i blagoslov.

Ne bi bilo suvišno da iznova i iznova ponavljam svoju zahvalnost za pomoć i smjernice koje sam dobio od Gurujija. Stranice Mojeg putovanja natopljene su Njegovim imenom, učenjima i lekcijama. Iako sam na tim stranicama pisao o svom duhovnom putovanju, u stvarnosti to je Njegovo putovanje mojim životom. Bez Njega ne bi bilo mene.
Jai Gurudev!

– Swami Vishwakanjalochanananda, 27. prosinca 2019.

 

Opis knjige na stranici izdavača:
„Ova knjiga nije još samo jedna autobiografija. Ovo je životno putovanje jednog čovjeka. Svaka osoba ima poteškoća u svom životu, ali koliko učimo od tih poteškoća i prepreka koje na putu nailazimo, ono je što autor pokušava prenijeti na ovim stranicama. Ideja knjige je odabrati neke epizode koje su autora formirale i oblikovale kako bi pronašao smisao u životu i koračao putem prema unutarnjoj slobodi, a sve da bude inspiracija i vodstvo svima koji su probuđeni za ideju da postoji nešto više od onoga što oči vide. Ovo je duhovna knjiga u smislu da mi nismo samo vreća od tijela i kostiju i da svaka osoba ima i duhovni život. Postoji inteligencija koja vodi i upravlja našim životom. Zbog nedostatka boljeg naziva nazivamo je Duh, ili Bog. A cilj je povezati se s tim Bićem ili inteligencijom i ostvariti puni potencijal na koji smo svi kao ljudi dobili pravo. Moramo živjeti svoj život kako bismo, prije svega, mogli shvatiti sebe kao ljudska bića i odatle možemo razmišljati o svom božanskom podrijetlu i na kraju shvatiti da smo božanska bića privremeno odjevena u ljudsko ruho sa svrhom ostvarenja statusa naše duše kao vječnog sluge u našem ljubavnom odnosu s Božanskim.“

Knjigu na engleskom jeziku možete naručiti na Amazon Kindle, BoD Buchshop, Tolino shops, Apple iBook, Google Play i dr.:
Knjigu na njemačkom jeziku možete naručiti na BoDBuchshop

Knjigu Swamija Kanjalochane ‘Moje putovanje – život iskovan u plamenu’ na hrvatskom jeziku možete naručiti izravno kod njega na 091 556 9717.

DOJAM ČITATELJA:

„Sjajna knjiga, vrlo autentična. Preporučam ju ljudima koji tragaju na duhovnom putu. Hvala ti Swamiji!“
– Sabine Lupus, Njemačka

 

 

The book ‘My Journey: A Life Forged by Fire’

I am excited to announce the publication of my long-awaited book, “My Journey: A Life Forged by Fire”. This is the culmination of the ten-year effort to complete my Guruji’s wishes that were, I would dare to add, more like a strict order than just a simple wish. I could not understand His urgency and power behind His words at that time, but I believe that you, the reader, shall be able to easily detect His intention behind once you complete reading this book.
It has not been an easy task, as it is usually the case when Guruji entrust you with any endeavour. His lessons are not easy, many times painful (for the bruised and wounded pride and ego, of course), but they are life-transforming.
A great burden from my shoulders has been lifted. I wish to thank all who have encouraged and supported me in the process. Sometimes, a small remark, or a token of appreciation was a great fuel that kept my determination running. Some of these people are not even aware how much their good intentions and kind words have impacted me. I have no doubt that it was Guruji’s grace that flew from them. And blessed are those whom He could use in that process.
I was July, this year, when I was offering prayers to Gayatri Devi in our mandir in Shree Peetha Nilaya. The evening prayers were going on downstairs in the temple. Nobody was around when Guruji sneaked in and caught me standing in front of Gayatri Devi offering my gratitude and love. His voice thundered from behind saying, “What are you doing?” I intuitively felt, milliseconds before He opened the entrance door that it could have been Him, but I dismissed the intuitive feeling and carried on. I was, nevertheless, startled when I looked behind my left shoulder to see Him but I quickly composed myself. After the usual exchange of few pleasantries I shyly brought in the conversation that I had finally completed the task He had asked me to do a decade ago. He pretended He did not know what I was talking about. I took out the file with a spiral bounding manuscript and handed over to Him. “I like the title”, He said after a brief silence. We sat down and He was reading a few pages in silence and browsed through the rest of the book. He closed His eyes, looked up, and commented, “It is a good book”. He took leave with the manuscript in His hands and left me alone pondering His words. More than words, I was feeling the power behind His words. A few days later, Guruji saw me and as He walked passed me He remarked, out of the blue, “It is a very good book!” and then left with no more words spoken.
As I am super critical of all my writings, and usually I cannot see much value in them, I need other people who could dispassionately give their evaluation. After one of my blogpost that was shared 66 times, it hit my head that there must be some value in my writings, otherwise all these people would not read, let alone share, that essay on their timeline. It should go without saying that Guruji’s words should be enough, but it is a long process from understanding the nature of the Guru and His words and realising it directly and intimately. My self-esteem and confidence is generally not high. That may be the reason that He had to tell me twice that He approves of the book.
From July, when I presented to Guruji the completed manuscript, until December when the Book saw the light of day, it was a long and stressful process for all who were included in it. Some of them will not be happy that I publicly mention their names and I really hesitate to disobey them. But I gave them my word and I will refrain from doing so. They know who they are and my deepest gratitude, love and blessings go for them all.
It would not be redundant if I repeat again and again my gratitude for the help and guidance I received from Guruji. The pages of “My Journey” are drenched with His name, teachings and lessons. Even though I wrote in these pages about my spiritual journey, but in reality it is His journey through my life. Without Him, there will not be any of ‘me’. Jai Gurudev!
– Swami Vishwakanjalochanananda, December 27, 2019

 

Description of the book on the https://www.bod.de
This book is not just another autobiography. This is a life journey of an ordinary man. Every person is experiencing difficulties in their lives, but how much we are learning from those difficulties and obstacles that we find along the way is what the Author is trying to convey in these pages. The idea of the book is to select some episodes which moulded and shaped the Author to find the meaning in life and walk the path towards the inner freedom as an inspiration and guidance for all who have been awakened to the idea that there is something more than meets the eye. This is a spiritual book in a sense that we are not just a bag of flash and bones and that every person has a spiritual life as well. There is an intelligence that guides and regulates our life. For a lack of better term we call it Spirit, or God. And the aim is to connect to that Being or Intelligence and to achieve the full potential that we are all entitled to as human beings. We have to live our life so that we can, first and foremost, realise ourselves as human beings, and from there, we can contemplate our divine origin and eventually realise that we are divine beings temporarily clothed in human attire with the purpose of realising our soul`s position as the eternal servant in our loving relationship with the Divine.

Buy it at Amazon Kindle, BoD Buchshop (english and german), Apple iBook, Google Play and other shops:

„Great book, very authentic. I can highly recommend it to surching people on the spiritual path!
Thank you Swamiji!“ – Sabine Lupus, Germany