Osobna poruka Swamija Vishwakanjalochananande povodom online darshana s Paramahamsom Sri Swamijem Vishwanandom za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Srbiju i Sjevernu Makedoniju, 23. svibnja 2020.    

U ovim vremenima kad nas majka priroda globalnom pandemijom podsjeća na to koliko smo u svojoj sebičnosti natovarili Majci Zemlji ljudskog smeća i fizičkog i onog očima nevidljivog, ali itekako sveprisutnog, koje se očituje našim negativnim mislima, ljudskom sebičnošću, zlobom, pohlepom i sličnim negativnostima, ipak nam u svojoj milosti daje nadu i milost da se preobratimo, da se vratimo na ispravan put.

Za to se prvo moramo vratiti ljudskosti, pa tek onda graditi duhovni svijet unutar nas. Ako smo mudri, naučit ćemo nešto iz ovog izazova koje nam zadaje korona i shvatit ćemo, ukoliko koristimo oči mudrosti, da je korona drugo ime karune. Karuna je sanskrtski izraz za božansku milost. Majka nam je poslala priliku da se odvojimo od svih problema i da pogledamo iznutra, u unutrašnji svijet koji smo potpuno zanemarili.

Kao što je i Isus rekao da je Kraljevstvo Božje unutar nas, mnogi su, čak i pjesnici koji se nisu bavili duhovnošću, opjevali unutarnju ljepotu ljudskog bića. Kroz mnoga stoljeća nas svetci i mudraci dolaze podsjećati na svevremenske istine i ispravna načela življenja u skladu s univerzalnim etičkim i moralnim zakonima, pomoću kojih, kad se uskladimo s njima, možemo doživjeti potpunu punoću življenja u ovom materijalnom tijelu i upoznati onostranu dimenziju koja je još ljepša, bogatija i zadivljujuća.

Jedan od najvećih duhovnih učitelja, svetac i mudra osoba utjelovljena je i s nama je da nam pokaže put ka srcu, put k unutrašnjem bogatstvu za kojim uzalud čeznemo izvana. Pogled ove duhovne osobe ima moć da nas nadahne na pozitivne promjene u životu, da iskusimo svu ljepotu življenja, da izađemo iz začaranog kruga ljudske patnje i da novim očima pogledamo svijet oko sebe. Ovo je jedinstvena prilika da u svega nekoliko minuta osjetite duboki mir, bezuvjetnu ljubav i radost kojoj nema premca.

Pridružite se desetcima tisuća ljudi koji su primili ovaj darshan – blagoslov prosvijetljenog Učitelja. Njihovi životi su se transformirali iz temelja.

 – Swami Vishwakanjalochanananda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A PERSONAL MESSAGE FROM SWAMI VISHWAKANJALOCHANANANDA

In these times when Mother Nature reminds us with a global pandemic of how much we have burdened Mother Earth with human garbage, both physical and invisible, but very omnipresent, which is manifested by our negative thoughts, human selfishness, malice, greed and similar negativities, yet in her mercy she gives us hope and grace to be converted, to return to the right path.

For this we must first return to humanity, and only then build the spiritual world within us. If we are wise, we will learn something from this challenge given to us by the corona and we will realize, if we use the eyes of wisdom, that the corona is another name for the karuna. Karuna is a sanskrit term for divine grace. Mother sent us the opportunity to separate ourselves from all problems and to look inside, into an inner world that we completely neglected.

Just as Jesus said that the Kingdom of God is within us, many, even poets who did not engage in spirituality, sang of the inner beauty of the human being. For many centuries, saints and sages have come to remind us of timeless truths and the right principles of living according to universal ethical and moral laws, by which, when we align with them, we can experience the fullness of living in this material body and to meet the supernatural dimension which is more beautiful, richer and mesmerizing.

One of the greatest spiritual teachers, a saint and a wise person is incarnated and is with us to show us the way to the heart, the way to the inner wealth that we long for in vain from the outside. The sight of this spiritual person has the power to inspire us to make positive changes in life, to experience all the beauty of living, to get out of the vicious circle of human suffering and to look at the world around us with new eyes. This is a unique opportunity to feel deep peace, unconditional love and unparalleled joy in just a few minutes.

Join the tens of thousands of people who have received this darshan – the blessing of the enlightened Master. Their lives were transformed from the foundation.

 – Swami Vishwakanjalochanananda

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Više o Swamiju Vishwakanjalochananandi